Nancy Whetstone

254-298-5269 nwhetstone@templetx.gov templetx.gov/permits